CIVIL:
 • Reclamacions de quantitat
 • Danys i perjudicis
 • Impagats
 • Embargaments
 • Responsabilitat civil: Contractual i extracontractual
Demana més informació
DRET DE FAMILIA:
 • Separacions i divorcis de mutuu acord
 • Separacions i divorcis contenciosos
 • Parelles de fet
 • Modificacions de mesures definitives
 • Mesures provissionals
 • Pensions d’ aliments
 • Règims de visites
 • Execucions de sentencia davant de incompliments
Demana més informació
INMOBILIARI:
 • Negociació i redacció deons de documents
 • Contractes d’ arres
 • Contractes de compravenda
 • Assessorament fiscal
Demana més informació
ARRENDAMENTS URBANS:
   • Contractes de lloguer
   • Desnonaments
   • Reclamacions de rendes
   • Procediments judicials de contractes de renda antiga
   Demana més informació
COMUNITATS DE PROPIETARIS:
 • Redacció d’ Estatuts
 • Redacció de Reglament fe Règim Intern
 • Reclamacions de impagats
Demana més informació

 

DRET BANCARI:
 • Execucions hipotecaries
 • Impugnacions de CLAUSULES TERRA
 • Resolucions contractuals d’ ACCIONS PREFERENTS I DEUTE SUBORDINADA
 • Dacions en pagament del deute
Demana més informació
DEFENSA DELS CONSUMIDORS:
 • Impugnacio de clausules contractuals abusives
Demana més informació
ASSESSORIA FISCAL I CONTABLE:
 • Declaracions de Renda
 • Liquidacions de impostos
 • Constitució d’ empreses i Societats Mercantils
 • Contablitat d’ empreses i particulars
Demana més informació

 

MEDIACIO FAMILIAR:

Tanmateix  comptem amb l’ estreta col.laboraciò de destacats especialistes en altres disciplines com poden ser  penals, jurisdicció de menors, laborals    …. Oferint una sol.lució integral al client

Demana més informació